KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR                     :             

    TARAF 1                          : Uğurlu Fen Bilimleri Eğitim Kurumları

    ADRES                              :

 

    TARAF 2                          : Öğrenci ve Velisi (Ad-Soyad)

    ADRES                              :

 

2. SÖZLEŞME KONUSU  : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereğince ……………………          ait (bundan sonra öğrenci/velisi olarak anılacaktır.) verilerin Uğurlu Fen Bilimleri Eğitim Kurumları (bundan sonra kurs olarak anılacaktır.)tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yollarla kaydedilmesi, işlenmesi, tasniflenmesi, açıklanması, aktarılması, anonim hale getirilmesi ve devredilmesidir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN

KAPSAMI                            :  Öğrenci ve velisine ilişkin olarak aşağıda ayrıntısı belirtilen kişisel veriler, kurs tarafından işlenebilecektir.

  • Kimlik Bilgisi: T.C Kimlik Numarası, isim, soy isim, doğum yeri-;/tarihi, imza, varsa pasaport numarası.

< >Özlük Bilgisi: Cinsiyet, velayet bilgisi, vatandaşlık bilgisi, İletişim Bilgisi: Telefon numarası, E-posta adresi, sosyal paylaşım sitesi adresi bilgileri, Lokasyon bilgisi: Adres bilgisi, Mesleki Deneyim; Unvan, mesleki deneyimFinans: Banka Hesap BilgileriGörsel ve İşitsel Bilgi; Fotoğraf, kamera kayıtları, okul bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerin/projelerin video ve fotoğraf kayıtları Sınav notları; öğrenciye yönelik her türlü öğretmen, rehber öğretmen, üniversite danışmanı ve veli görüşü; veli toplantısı tutanakları,Sağlık Bilgisi; Hastalık ve alerji bilgileri, gelişim bilgileri, Sağlık Bilgisi Biyometrik ve Genetik Bilgi; Kan Grubu Uğurlu Fen Bilimleri Eğitim Kurumları

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI; Öğrenci ve velisine ilişkin verilerin kurs tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili Mevzuat ve prosedürlere uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek suretiyle aşağıdaki amaçlarla KVKK’ nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kapsamda yürütülecektir.

Kursa kayıt süreçleri kapsamında veri toplama amaçları;

•             Kayıt sürecinin başlatılması, işletilmesi, kayıt sürecinde toplanması gereken evraklara yönelik dosyaların düzenlenmesi

Rehberlik süreçleri kapsamında veri toplama amaçları;

•             Öğrencilerin kişisel, akademik ve psikolojik durumlarının değerlendirilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi,

•             Öğrenciye yönelik değerlendirmelerin ve öğretmen, rehberlik gibi ilgili kişilerin gözlemlerinin kayıt altına alınarak durum takibinin yapılması,

•             Veli toplantılarında veli ile öğrenci hakkında konuşulan önemli konuların, gerektiğinde öğrencinin faydasına yönelik aksiyonlar almak üzere, kayıt altına alınması,

•             Gerekli görülen durumlarda öğrencilerin dışarıdan destek aldıkları uzmanlarla / psikolojik danışmanlarla bilgi alışverişinin sağlanması,

Genel eğitim öğretim süreçleri kapsamında veri toplama amaçları;

•             Öğrencinin akademik ve sosyal gelişimlerinin takip edilmesi

•             Öğrencinin akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi

•             Öğrencinin akademik başarısının ölçülmesi

Kütüphane süreçleri kapsamında veri toplama amaçları; 

•             Kurs kütüphanesinden alınarak öğrenciye geçici süreyle tahsis edilen kitapların, kitap tesliminde yaşanabilecek gecikmelere veya kayıplara karşı önlem almak maksatlı takibi,

•             Kurs kütüphanesinin sahip olduğu kitapların kayıtlarının alınması,

•             Okunan kitaplara yönelik konu, yazar, okur kitlesi vb. kategoriler bazında istatistiksel kayıtların tutulması.

Muhasebe finans süreçleri kapsamında veri toplama amaçları;

•             Ödeme ve ilgili finansal planlamanın gerçekleştirilmesi, takip edilmesi ve kayıt altına alınması

Kurs içerisinde ve internet erişimlerinde güvenlik kapsamında veri toplama amaçları;

•             Kamera kaydı ve internet erişimlerinin kaydedilmesi suretiyle güvenliğin sağlanması,

•             Hizmet kalitesinin arttırılması,

•             5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un Çözüm Kurs merkezine yüklediği hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

5. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ;

•             Konferans, turnuva, gezi vb. etkinliklere katılımın gerçekleştirilebilmesi için etkinliği düzenleyen kurum ve kuruluşlarla kimlik verisi paylaşımı,

•             Okul ücretlerinin ödenmesi sürecinde anlaşmalı bankalarla sözleşmenin kurulmasından doğan veri paylaşımı yapılabilmektedir.

6. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ;

Çözüm Kurs merkezi öğrenci ve velisine ilişlin kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta ve / veya kurum içi politikalarda belirtildiği doğrultuda veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca muhafaza etmektedir. Bu kapsamda öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için öngörülen süreye uygun davranılmakta, böyle bir sürenin öngörülmediği durumlarda ise kurum içi politikalarda yer alan yönergeler doğrultusunda kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7. ÖĞRENCİ VE VELİSİNİN KVVK’ NIN 11. MADDESİ KAPSAMINDAKİ HAKLARI;

                Öğrenci ve velisi kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRULUĞU HAKKINDA SORUMLULUK;

                Öğrenci ve velisi tarafından işlenmek üzere kursa verilen kişisel veriler kendi özgür irade ve rızaları ile verilmiş olup kişisel verilerin kurs tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yollarla kaydedilmesine, işlenmesine, tasniflenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, anonim hale getirilmesi ve devredilmesine onay verilmiştir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliğinden öğrenci ve velisi sorumlu olacaktır.